Cookies 馃崻

Ta strona u偶ywa cookie, kt贸re wymagaj膮 Twojej zgody.

Przejd藕 do tre艣ci

Og贸lne warunki zakupu

1 Zakres i zmiana warunk贸w

1.1 Poni偶sze Warunki Zakupu maj膮 zastosowanie do wszystkich czynno艣ci prawnych pomi臋dzy Viehhandel Josef Venneker GmbH & Co KG (zwanym dalej "Venneker") a Sprzedaj膮cym. Wszelkie odmienne warunki Sprzedaj膮cego, kt贸re nie zosta艂y wyra藕nie uznane przez Venneker na pi艣mie, nie s膮 wi膮偶膮ce, nawet je艣li Venneker nie wyrazi wobec nich wyra藕nego sprzeciwu. Niewa偶no艣膰 poszczeg贸lnych warunk贸w nie wp艂ywa na wa偶no艣膰 pozosta艂ych warunk贸w. To samo dotyczy sytuacji, gdy poszczeg贸lne warunki nie staj膮 si臋 cz臋艣ci膮 umowy.
1.2 Poni偶sze Warunki Zakupu obowi膮zuj膮 r贸wnie偶 w przypadku, gdy Venneker przyjmie towar bez zastrze偶e艅, wiedz膮c o sprzecznych lub odbiegaj膮cych od nich warunkach Sprzedaj膮cego.
1.3 Sprzedaj膮cy zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach niniejszych Warunk贸w Zakupu w formie tekstowej. Uznaje si臋 je za zatwierdzone, je偶eli Sprzedaj膮cy nie wyrazi sprzeciwu w formie tekstowej. Venneker wyra藕nie wska偶e ten skutek Sprzedaj膮cemu w powiadomieniu. Sprzedaj膮cy musi przes艂a膰 Venneker sprzeciw w ci膮gu sze艣ciu tygodni od powiadomienia o zmianach.

2. zawarcie umowy

Je偶eli umowy z przedsi臋biorcami s膮 zawierane z zastrze偶eniem pisemnego lub teleksowego potwierdzenia, wi膮偶膮ca jest tre艣膰 potwierdzenia Venneker, chyba 偶e odbiorca niezw艂ocznie zg艂osi sprzeciw.

3. dostawa

3.1 Venneker wykorzysta sprzedany inwentarz 偶ywy we w艂asnym imieniu i na w艂asny rachunek. Po przekazaniu Venneker mo偶e swobodnie dysponowa膰 zwierz臋tami w zakresie ustalonego w umowie celu i na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰.
3.2 Venneker jest uprawniony do wyboru innego rodzaju wykorzystania wed艂ug w艂asnego uznania.
3.3 O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedaj膮cy dostarczy zwierz臋ta gospodarskie przeznaczone do utylizacji w stanie pustym (trze藕wym), zgodnie z przepisami dotycz膮cymi dobrostanu zwierz膮t w gospodarstwie.
3.4 Sprzedaj膮cy b臋dzie przestrzega艂 wymog贸w prawnych dotycz膮cych oznakowania i zg艂aszania dostarczonych zwierz膮t gospodarskich. Odpowiednie dokumenty (np. paszport zwierz臋cia) zostan膮 nale偶ycie dostarczone przez Sprzedaj膮cego.

4. byd艂o rze藕ne

4.1 Do uboju przyjmowane b臋d膮 wy艂膮cznie zwierz臋ta, dla kt贸rych wydano zezwolenie na ub贸j i kt贸re zosta艂y ocenione jako wolne od zastrze偶e艅 po badaniu przedubojowym na podstawie przepis贸w o higienie 偶ywno艣ci.
4.2 Ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia przechodzi na Venneker w strefie zwierz膮t rze藕nych z rampy za艂adunkowej Sprzedaj膮cego.
4.3 Koszty wynikaj膮ce z uboju i utylizacji nast臋puj膮cych zwierz膮t ponosi Sprzedaj膮cy, o ile nie s膮 one ponoszone przez w艂adze publiczne:

a. Zwierz臋ta z widocznymi wadami zewn臋trznymi lub wadami ukrytymi znanymi i nieznanymi sprzedaj膮cemu (np. knury, knury wewn臋trzne, hermafrodyty, r贸偶yca, 艣wierzb, parali偶, d偶uma, bia艂aczka 艣wi艅 i wszelkiego rodzaju choroby).
b. Zwierz臋ta, kt贸re s膮 dostarczane do specjalnego uboju lub z powodu podejrzenia choroby i kt贸rym odm贸wiono zezwolenia na ub贸j w wyniku badania przedubojowego zgodnie z przepisami dotycz膮cymi higieny 偶ywno艣ci.
c. 艢winie rze藕ne o wadze ubojowej poni偶ej 80 kg.
d. Zwierz臋ta, co do kt贸rych istniej膮 zastrze偶enia na podstawie oficjalnych inspekcji pr贸bek mi臋sa.

Zlecenie uboju/utylizacji z艂o偶one Venneker uwa偶a si臋 za z艂o偶one w imieniu i na rachunek Sprzedaj膮cego.
4.4 Dostarczone zwierz臋ta rze藕ne musz膮 by膰 wolne od substancji czynnych niedozwolonych w 艣wietle prawa 偶ywno艣ciowego. Nie mog膮 by膰 podawane 偶adne substancje zabronione lub niedozwolone, a po zastosowaniu dozwolonych substancji farmakologicznie czynnych musz膮 by膰 przestrzegane okre艣lone okresy karencji. Do uboju dostarczane s膮 wy艂膮cznie zwierz臋ta, kt贸rych mi臋so nie zawiera 偶adnych pozosta艂o艣ci lub poziom贸w substancji, kt贸re przekraczaj膮 okre艣lone maksymalne ilo艣ci lub warto艣ci oceny lub warto艣ci, kt贸re zgodnie z ustaleniami naukowymi s膮 nieszkodliwe dla zdrowia.
4.5 Je偶eli ubite zwierz臋ta zostan膮 odrzucone z powodu urz臋dowych lub prawnie okre艣lonych bada艅 pr贸bek, Sprzedaj膮cy ponosi odpowiedzialno艣膰 za wszelkie wynikaj膮ce z tego szkody dla Vennekers zgodnie z przepisami ustawowymi. W przypadku reklamacji inspekcji mi臋snej Venneker ma prawo do utylizacji tusz bez uprzedniego powiadomienia Sprzedaj膮cego.
4.6 Wa偶enie, klasyfikacja, etykietowanie i ocena tusz, jak r贸wnie偶 ub贸j lub rozbi贸r zwierz膮t b臋d膮 przeprowadzane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
4.7 Fakturowanie za dostarczone tusze b臋dzie oparte na wadze ubojowej i warto艣ci ubojowej na podstawie zatwierdzenia przez ustawow膮 inspekcj臋 mi臋sn膮 i zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami ustawowymi.
4.8 Mo偶liwe s膮 obni偶ki cen z tytu艂u zmniejszonych wp艂yw贸w z powodu wad (p臋kni臋cia, ukryte uszkodzenia, paso偶yty, operacje).
4.9 O ile nie uzgodniono inaczej, do praw i roszcze艅 Venneker stosuje si臋 przepisy ustawowe. Venneker ma prawo do ustawowych roszcze艅 z tytu艂u r臋kojmi bez ogranicze艅.

5) zwierz臋ta gospodarskie i hodowlane

5.1 Ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Venneker w zakresie inwentarza 偶ywego i hodowlanego z chwil膮 dostawy lub, w przypadku aukcji, z chwil膮 przyj臋cia oferty.

a.by膰 w normalnym stanie zdrowia, normalnie nadaj膮ce si臋 do hodowli i wolne od chor贸b,
b.by膰 wolne od owulacji wewn臋trznej, hermafrodytyzmu, braku odbytu, wypadni臋cia wymienia, wypadni臋cia 膰wiartki wymienia,
c.pochodzi膰 ze stada oficjalnie uznanego za zdrowe,
d.by膰 wolne od wad znanych sprzedaj膮cemu, kt贸re znacz膮co ograniczaj膮 mo偶liwo艣膰 u偶ytkowania.

5.3 O ile nie uzgodniono inaczej, prawa i roszczenia Venneker podlegaj膮 przepisom ustawowym. Venneker ma prawo do ustawowych roszcze艅 z tytu艂u r臋kojmi bez ogranicze艅.

6. rachunek bie偶膮cy

6.1 Wszelkie wzajemne roszczenia wynikaj膮ce ze stosunk贸w handlowych mog膮, o ile zostanie to odr臋bnie uzgodnione, by膰 ulokowane na rachunku bie偶膮cym, do kt贸rego maj膮 zastosowanie przepisy 搂搂 355 i nast臋pnych niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). HGB (niemiecki kodeks handlowy).
6.2 Roszczenia Venneker na rachunku bie偶膮cym b臋d膮 oprocentowane w wysoko艣ci 9 punkt贸w procentowych powy偶ej podstawowej stopy procentowej.

7. odpowiedzialno艣膰

7.1 Roszczenia odszkodowawcze sprzedawcy, niezale偶nie od podstawy prawnej, w szczeg贸lno艣ci z tytu艂u naruszenia obowi膮zk贸w wynikaj膮cych ze zobowi膮zania umownego i z czynu niedozwolonego, s膮 wykluczone.
7.2 Nie dotyczy to przypadk贸w, w kt贸rych odpowiedzialno艣膰 jest obowi膮zkowa z mocy prawa, w szczeg贸lno艣ci w przypadku zamiaru oszustwa, zamiaru i ra偶膮cego niedbalstwa, uszkodzenia 偶ycia, cia艂a lub zdrowia, przej臋cia gwarancji, np. za istnienie nieruchomo艣ci, naruszenia istotnych zobowi膮za艅 umownych lub odpowiedzialno艣ci na podstawie ustawy o odpowiedzialno艣ci za produkt. Istotne zobowi膮zania umowne to zobowi膮zania, kt贸rych wype艂nienie jest niezb臋dne do prawid艂owego wykonania umowy i na kt贸rych przestrzeganiu mo偶na regularnie polega膰.
7.3 Roszczenia odszkodowawcze z tytu艂u nieznacznie niedba艂ego naruszenia istotnych zobowi膮za艅 umownych s膮 ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla umowy.
7.4 W zakresie, w jakim odpowiedzialno艣膰 jest wy艂膮czona lub ograniczona, dotyczy to r贸wnie偶 osobistej odpowiedzialno艣ci pracownik贸w, personelu, przedstawicieli lub zast臋pc贸w Venneker.
7.5 Powy偶sze postanowienia nie oznaczaj膮 zmiany ci臋偶aru dowodu na niekorzy艣膰 Sprzedaj膮cego.

8. potr膮cenie/zatrzymanie

8.1 Venneker mo偶e w ka偶dym czasie potr膮ci膰 swoje wierzytelno艣ci z wierzytelno艣ciami Sprzedaj膮cego. Sprzedaj膮cy mo偶e potr膮ca膰 tylko takie roszczenia wzajemne, kt贸re nie s膮 kwestionowane przez Venneker lub kt贸re zosta艂y uznane w drodze orzeczenia deklaratoryjnego.
8.2 Sprzedaj膮cy nie mo偶e wykonywa膰 prawa zatrzymania, kt贸re nie jest oparte na tym samym stosunku umownym. Je偶eli Sprzedaj膮cy jest przedsi臋biorc膮, mo偶e dochodzi膰 prawa zatrzymania wy艂膮cznie na podstawie roszczenia, kt贸re jest bezsporne lub zosta艂o uznane w drodze orzeczenia deklaratoryjnego.

9. ochrona danych

Dane osobowe przetwarzane przez Venneker w ramach relacji biznesowych s膮 przetwarzane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami o ochronie danych, w szczeg贸lno艣ci RODO i BDSG. Wi臋cej informacji na ten temat mo偶na znale藕膰 w informacji o ochronie danych osobowych Venneker, kt贸ra jest dost臋pna pod adresem datenschutz@vieh-venneker.de;

10. odpowiedzialno艣膰

10.1 Roszczenia odszkodowawcze partnera umowy, niezale偶nie od podstawy prawnej, w szczeg贸lno艣ci z tytu艂u naruszenia obowi膮zk贸w wynikaj膮cych ze zobowi膮zania umownego i z czynu niedozwolonego, s膮 wykluczone.
10.2 Nie dotyczy to sytuacji, gdy odpowiedzialno艣膰 jest obowi膮zkowa z mocy prawa, w szczeg贸lno艣ci w przypadku z艂ej woli, umy艣lno艣ci i ra偶膮cego niedbalstwa, uszkodzenia 偶ycia, cia艂a lub zdrowia, przej臋cia gwarancji na istnienie rzeczy, naruszenia istotnych zobowi膮za艅 umownych lub odpowiedzialno艣ci na podstawie ustawy o odpowiedzialno艣ci za produkt. Istotne zobowi膮zania umowne to zobowi膮zania, kt贸rych wype艂nienie jest niezb臋dne do prawid艂owego wykonania umowy i na kt贸rych przestrzeganiu mo偶na regularnie polega膰.
10.3 Roszczenia odszkodowawcze z tytu艂u nieznacznego niedba艂ego naruszenia istotnych zobowi膮za艅 umownych s膮 ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla umowy.
10.4 O ile odpowiedzialno艣膰 jest wy艂膮czona lub ograniczona, dotyczy to r贸wnie偶 osobistej odpowiedzialno艣ci pracownik贸w, personelu, przedstawicieli i zast臋pc贸w Venneker.
10.5 Powy偶sze postanowienia nie oznaczaj膮 zmiany ci臋偶aru dowodu na niekorzy艣膰 partnera umowy.

11. ochrona danych

Dane osobowe przetwarzane przez Venneker w ramach relacji biznesowych s膮 przetwarzane zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami o ochronie danych, w szczeg贸lno艣ci RODO i BDSG. Wi臋cej informacji na ten temat mo偶na znale藕膰 w informacji o ochronie danych osobowych Venneker, kt贸ra jest dost臋pna pod adresem datenschutz@vieh-venneker.de.

12. miejsce wykonania/jurysdykcja/prawo w艂a艣ciwe

12.1 Siedziba Venneker jest miejscem wykonania wszystkich zobowi膮za艅, je偶eli partner umowy jest handlowcem lub osob膮 prawn膮 prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego lub je偶eli miejsce zamieszkania partnera umowy znajduje si臋 poza Republik膮 Federaln膮 Niemiec.
12.2 Je偶eli partner umowy jest handlowcem lub osob膮 prawn膮 prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, siedziba Venneker jest wy艂膮cznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich spor贸w wynikaj膮cych bezpo艣rednio lub po艣rednio ze stosunku umownego. Venneker jest jednak uprawniony do pozwania partnera umowy przed s膮dem, w kt贸rym partner umowy ma swoj膮 siedzib臋.
12.3 J臋zykiem umowy jest j臋zyk niemiecki. Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie wy艂膮cznie do o艣wiadcze艅 i um贸w zawartych na podstawie niniejszych warunk贸w, z wy艂膮czeniem Konwencji o umowach mi臋dzynarodowej sprzeda偶y towar贸w (CISG).

13. arbitra偶 konsumencki

Venneker nie jest zobowi膮zany ani nie chce uczestniczy膰 w post臋powaniu rozstrzygaj膮cym spory przed s膮dem polubownym ds. konsument贸w.

Nasze certyfikaty

Transistor Transistor Transistor